Eskişehir Arslan Temizlik Şirketi
Apartman, İnşaat, Ofis, Büro, Fabrika Temizliği
Koltuk Yıkama Hizmeti


fatiharslan26@gmail.com
0537 334 66 30

MESLEKİ EĞİTİMİ 21’İNCİ YÜZYILA UYARLAMAK

14.07.2020 

“Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir gazeteye konuk yazar olarak mesleki eğitimdeki dönüşümü kaleme aldı.”

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yazısı şöyle:
 
"Günümüzde otomasyonun ve yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması hem ulusal hem de küresel iş piyasalarında ciddi dönüşümlere yol açmaktadır. Artık büyük data analitiği (big data analytics) ve bulut teknolojileri farklı sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönüşümler iş piyasasında işlerin insan ve makine katkı oranını sürekli insan işgücü aleyhine değiştirmektedir. Örneğin Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nun raporunda ele alınan 12 farklı endüstriyel sektörde 2018 yılında toplam görev saatlerinin ortalama yüzde 71'i insanlar tarafından gerçekleştirilirken bu oranın 2022 yılında yüzde 58'e düşmesi öngörülmektedir (World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2018).
 
Bu dönüşümün aynı zamanda yeni mesleklerle yeni istihdam alanları da oluşturacağı öngörülmektedir. Örneğin, WEF mesleklerin geleceği 2018 raporunda ortadan kalkacak meslekler nedeniyle toplam istihdamda yüzde 10'luk daralma öngörülürken ortaya çıkacak yeni mesleklerle yüzde 11'lik büyüme kestiriminde bulunulmaktadır. Bu öngörü kapsamında 0,98 milyon iş ortadan kalkarken 1,74 milyonluk yeni iş pozisyonunun ortaya çıkacağı belirtilmekte ve dolayısıyla istihdamda yeni imkânlara ve net iş pozisyonundaki artışa dikkat çekilmektedir. Söz konusu rapor bu eğilimden yola çıkarak küresel ölçekte büyük ölçekli firmalar tarafından istihdam kapasitesindeki dönüşümlere yer vermekte, bu kapsamda 75 milyon işin insan ve makine arasındaki emek bölünmesi nedeniyle makine tarafından ele geçirilirken 133 milyon yeni istihdam pozisyonun ortaya çıkacağı kestiriminde bulunmaktadır.
 
İş pozisyonlarındaki bu dönüşüm eğilimi beraberinde mesleklerle ilgili temel becerilerde de dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Aynı rapor 2018-2022 dönemi için bir mesleği yerine getirmede ihtiyaç duyulan temel becerilerin yaklaşık yüzde 58'i değişmezken yüzde 42'sinin değişeceğine; bu değişimin analitik düşünme, yenilik, girişimcilik, kritik düşünme, müzakere edebilme, esneklik ve karmaşık problemleri çözebilme gibi becerileri daha fazla ön plana çıkartacağına işaret etmektedir. Diğer taraftan artık ülkelerin iş piyasaları da statik olmaktan çıkmaktadır. Özellikle çok uluslu şirketler üretim yerlerini farklı ülkelere kaydırmaktadırlar. Üretimin coğrafi yöneliminde iki faktörün öne çıktığı görülmektedir: Yatırım yapılacak yerdeki uygun becerilerde insan kaynağı mevcudiyeti (yüzde 74) ve işgücü maliyetinin düşüklüğü (yüzde 64) (World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2018).
 
Mesleki eğitim iş piyasalarındaki dönüşümden doğrudan etkileniyor
Tüm bu öngörülerin bugünden yarına sert bir geçişle gerçekleşmesi beklenmemektedir (OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work). Bazı işler veya işlerdeki bazı görevler otomasyonla insandan makineye geçerken ülkeler işgüçlerini bu geçişte ortaya çıkacak yeni mesleklere nasıl taşıyabileceklerine veya aynı mesleğin gerektireceği yeni ilave becerileri nasıl kazandırabileceklerine odaklanmaktadır. Bir başka deyişle, ülkeler bu dönüşümlerden en az hasarla etkilenecek şekilde vatandaşlarının uzun vadeli istihdamını destekleyecek yeni becerileri kazandırmaya çalışmaktadır. İş piyasalarındaki bu köklü ve hızlı dönüşümden doğrudan etkilenen eğitim türü doğal olarak mesleki eğitimdir. Tüm ülkelerde mesleki eğitimin yüzleşmek zorunda kaldığı temel sorunlardan bir tanesi, mesleki eğitimin iş piyasasındaki bu dönüşüme ve çok hızlı değişen beceri setlerine eğitimi nasıl adapte edebileceği ve nasıl cevap verebileceğidir. Teknolojideki hızlı dönüşümler doğrudan üretim ve hizmet sektörünü etkilemekte, bu durumda doğal olarak hem mevcut meslekleri yeniden tanımlamaya yol açarken hem de mesleklerden beklenen beceri ve yetkinlikler de sürekli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Mesleki eğitim nispeten statik görünümlü eğitim yapısıyla bu değişime nasıl ayak uydurabilecektir?
 
Ülkeler mesleki eğitim sistemlerini bu dönüşüme adapte edebilmek için çözümler üretmeye çalışmaktadır. Yapılacak dönüşüm, mesleklerin görev ve beceri tanımlarının sürekli değişeceği göz önüne alındığında sürekli değişimi talep etmektedir. Çok paydaşlı olan mesleki eğitimde müfredat ve becerileri güncelleme süreçlerinin sağlıklı olabilmesi için paydaşların aktif katılımının gerekmesi, bu değişime ayak uydurmayı yavaşlatacak mıdır?
 
Mesleki eğitimde dönüşüm, iş piyasasındaki hızlı dönüşümlere mezunların adaptasyonunu kolaylaştıran temel ve jenerik becerilere daha fazla ağırlık vermeyi ön plana çıkartmaktadır. Bu yaklaşım eğitimdeki dönüşümü de makul ve yönetilebilir ölçekte tutacaktır. Aslında, bu yönde dönüşümün sinyalleri mesleki eğitim ile ilgili uluslararası çalışmalarda da kendisini son zamanlarda göstermeye başlamıştır. Bu tartışmaların odak noktasını, mesleki eğitimin mesleklere özgü ve ayrıntılı bir eğitim mi yoksa mesleklerle ilgili daha genel becerilere ağırlık veren, ayrıca hızla değişen koşullara adaptasyonu kolaylaştıran akademik ve temel becerilere ağırlık veren bir mesleki eğitim mi olması gerektiği sorusuna verilecek cevap oluşturmaktadır.
 
Mesleki eğitim genç işsizlik oranını düşürüyor
Mesleklere oldukça özgü ve ayrıntılı mesleki eğitimin okuldan işe geçişi kolaylaştırdığı ve genç işsizlik oranını da düşürdüğü bilinmektedir. Ancak, bu avantajlarına rağmen mezunların iş piyasasında uzun vadeli istihdamında sorunlara yol açtığı da son zamanlarda yapılan araştırmalarda gösterilmektedir. Özellikle bu şekilde dar eğitimin, iş piyasasında yeterince iş olmadığında meslekler arası hareketliliği de sınırladığı için mezunları daha düşük beceriler gerektiren işlere veya alınan eğitimle ilişkili olmayan işlerde istihdama zorladığı bilinmektedir. Mesleki eğitimle iş becerileri uyumu sağlandığında da bu eğitim akademik becerilere yeterince yer vermediği için uzun vadede çalışanların iş piyasasındaki dönüşümlerin gerektirdiği becerileri öğrenememe veya yeni koşullara adapte olamama yüzünden işsiz kalma risklerinin arttığına işaret edilmektedir. Dolayısıyla her iki mesleki eğitim yaklaşımının avantajları ve dezavantajları iş piyasasında yaşanan ve yaşanmaya devam eden dönüşüm ile birlikte ele alındığında, meslekler arası geçişkenliğe imkân veren ve akademik, temel ve jenerik becerilerin kazanılmasına ağırlık veren bir mesleki eğitime doğru dönüşüm, makul görünmektedir. Özellikle mesleki eğitimin ortaöğretim seviyesinde güçlü olduğu Kıta Avrupası'nda bu yönde dönüşümün başladığı görülmektedir. Aslında bu dönüşüm, genel lise ve meslek lisesi arasındaki müfredat farklılaşmasını da azaltacağı için iki lise türü arasındaki kalın duvarların da esnemesine yol açacaktır.
 
Yeni yaklaşımda iş piyasasında adaptasyonu kolaylaştıran akademik, temel ve jenerik becerilere daha fazla yer verilmesi bir taraftan mesleki eğitim mezunlarının uzun vadeli istihdam edilebilirliklerini arttırırken diğer taraftan da mesleki eğitim mezunlarının yükseköğretime erişimlerini de kolaylaştıracaktır. İş piyasasındaki beceri beklentisinin yavaş yavaş yükseköğretim mezunları tarafından karşılanabilir seviyeye çekildiği göz önüne alındığında, yeni yaklaşımının mesleki eğitim mezunları için bu riskli duruma da çözüm üretebileceği görülmektedir.
 
Mesleki eğitimde 47 alan ve 109 dal var
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bu dönüşümleri yakından takip ederek ve tüm paydaşları ile sürekli bu sorunu müzakere ederek mesleki eğitimde haftalık ders çizelgelerinde ve mesleki eğitim alan ve dallarında kapsamlı bir güncellemeye gitmektedir. Bu çerçevede yapılan ilk değişiklik, mesleki eğitim verilen alan ve dalların değişen beceri setlerine göre güncellenmesi olmuştur. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 55 alan ve 203 dalda verilen mesleki eğitim, güncelleme çalışmaları sonrasında 47 alan ve 109 dalda birleştirilmiştir. Diğer taraftan, mesleki eğitimdeki akademik derslerin ağırlığı arttırılmış ve Anadolu teknik programlarında 12'nci sınıfta haftalık 31 ders saati ilave akademik ders alabilme imkânı getirilmiştir. Anadolu teknik ve meslek programları arasındaki farklılıklar lisenin ilk üç senesinde ortadan kaldırılmış ve böylece her iki program arasında öğrencilerin geçiş yapabilme imkânları arttırılmıştır. Dönüşümde özellikle dijital becerilere ayrı bir yer ayrılarak öğrencilerin bu beceriler yönünden güçlü bir şekilde mezun olabilmeleri hedeflenmiştir. Yeni mesleki eğitim öğretim planı 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Söz konusu müfredat güncellemesine genel olarak bakıldığında meslek alanlarını geniş tabanlı, aktarılabilir ve transfer edilebilir temel mesleki beceriler üzerine inşa eden, birden fazla meslek dalına ait becerilerin öğrenciye kazandırılmasını ve böylece mezunların istihdam edilebilirliği artıran bir mesleki eğitim öğretim programı oluşturulduğu görülecektir. Ayrıca, akademik becerilere daha fazla ağırlık verdiği için yeni öğretim programından mezun olanların yükseköğretime erişimleri de görece desteklenmektedir. Böylece, giderek güçlenen mesleki eğitimin hem iş piyasası hem de yükseköğretimle bağları daha güçlü hale gelecektir."
Gönderen: haber
2362 defa okundu 
 


_Net.tr advertorial

_medya advertorial

_gundem advartorial
Adu Mimarlık ile Restorasyon
French bench press with dumbbells variations and correct technique
Çocuklar İçin Güneş Gözlüğü Nasıl Olmalı?
Elektrikli Süpürge Fiyatları

_biz advertorial

İslam
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Bağışlanan parayla kurban kesilir mi?
DEDE PAŞA HAZRETLERİ (BAYBURDİ)
Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?
Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Yaşam
ŞEKER MAHALLESİ MUHTARI CANAN ARI HİZMETTE SINIR TANIMIYOR
Beşir Derneği 7.500 Kişilik Briket Ev Projesinin Birinci Etabını Tamamladı
TDV, büyük patlamanın yaşandığı Beyrut’ta
Petek Ailesinin Acı Günü
Kurban Bereketi Türkiye Dahil 17 Ülkeye Taşındı

Spor
ÇOK ACİL 5 MİLYON GEREK
TFF’den Takım Harcama Limitleri hakkında bilgilendirme
Eskişehirspor’dan iç transferde çifte imza
TFF harcama limitlerini açıkladı
“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM KURUYORUZ”

Sinema

Sağlık
Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım 4. Basamakta
HER TİROİD NODÜLÜ KANSERE DÖNER Mİ ?
Çocuklarda “pandemi” kaygısına dikkat!
ÇOCUKLARDA İSHALE DİKKAT!
Kadınlarda Hormonal Bozukluklar Stres Kırığına Neden Olabiliyor

 

 
Politika
SOSYAL KORUMA KALKANI İLE ESKİŞEHİR’E 294 MİLYON TL DESTEK
Muharrem İnce’den CHP’ye çok sert cevap!
SAZAK BARAJLARI BAKANA SORDU
İnce’nin parti kuracağı iddiaları CHP’yi karıştırdı
ÇALIŞKAN’DAN ŞEHİR HASTANESİNE VE SOSYAL MARKETE BAYRAM ZİYARETİ

Polis
Polis yola inen elektrikli scooter Martı’ya ceza kesmeye başladı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik denetimlerine katıldı
Bayramın ilk günü Eskişehir’de 245 sürücü ceza
Soylu Trafik Denetimine Katıldı
Emniyet Genel Müdürlüğünden Sürücülerimize Seyahat Öncesi Kısa Hatırlatmalar

Otomobil-Motorsiklet
NISSAN ile %0 Faizle Heyecan Yollarda!
Temmuz Ayında Sıfır Araç Satışları Rekor Kırdı
Uçan arabalar o ülkede trafiğe çıkacak
ELEKTRİKLİ VE HİBRİD OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI
MICHELIN’DEN TATİL YOLCULUKLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Magazin
Türkiye’nin koronavirüs başarısı İngiltere’de haber oldu
Tüvtürk Yalanı da Ellerinde Patladı! YİNE YALAN
SİZ BARİ YAPMAYIN: Koronavirüse karşı ilaç reklamı yapan ünlülere ceza yağdı
Altun İngilizce paylaştı: Kardeşliğimiz binlerce yıl sürsün
Fransız basını: Erdoğan, Sevr’den intikamını alıyor

Kültür-Sanat
2020 Mevlid-i Nebi Haftası’nın teması belli oldu
Eskişehir Birlik Vakfı Dijital Ortamda Bayramlaştı
EDEBİYAT ESERLERİNİ DESTEK (EDES) BAŞVURULARI BAŞLIYOR
RESTORE EDİLEN SÜMELA MANASTIRI’NIN 2’NCİ ETABI İLE TRABZON AYASOFYA CAMİİ YENİDEN AÇILDI
Murat Kekilli, Sezai Karakoç’un "Ey Sevgili" eserini besteleyerek müzikseverlerle buluşturdu

Güncel
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1153
Tepebaşı ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI TAM GAZ
Tüm Türkiye’de tarihi uygulama
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1178
Engellinin Çilesi Eskişehir de Bitmiyor

Eğitim
Bakan Selçuk’tan ’okullar açılmasın’ diyenlere sosyal medyadan yanıt
"Doğa Seni Bekler" Liseler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması
ESOGÜ’nün Öne Çıkan Bölümleri ESOGÜ YouTube Kanalında
Cem Öğretir, “Tercihim Eskişehir” platformunda Eskişehir’i ve öğrencilik yıllarını anlattı
MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde

Ekonomi
Konutta kredi faizi yükseldi
Eskişehir’de Kurban Bereketi Yaşandı
Pandemi, toplumsal rolümüzün önemini bir kez daha ortaya koydu
Türk Eximbank’tan Yeni Uluslararası İşbirliği Anlaşması
Kadın İstihdamının Anahtarı Kadın Kooperatifleri Olacak

Ekoloji
Bekir Karacabey; “Ormanda ateş yakmak yasaktır"
"ARİFE’DEN BU YANA 158 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ"
TÜRBİN KANATLARINA 12-48 SAAT İÇERİSİNDE MÜDAHALE
Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN YANGIN AÇIKLAMASI

Bilim-Teknoloji
WORDPRESS EKLENTİSİNDEKİ GÜVENLİK AÇIĞI 70.000 SİTEYİ KORUMASIZ BIRAKTI
TATİLDE KORONA DIŞINDA CİHAZLARDAKİ VERİLERE DE DİKKAT!
TÜBİTAK Başkanı’ndan Genç Yetenek Ramazan Kargılı’ya Ziyaret
SEYAHATE ÇIKACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 7 SİBER GÜVENLİK ADIMI
VPN’LER ŞİRKETLER İÇİN YETERLİ VERİMİ VEREMİYOR

Eskişehir Arslan Temizlik Şirketi - 0537 334 66 30